top of page
Soto Micro Torch with Leather Case Set

Soto Micro Torch with Leather Case Set

ไฟแช็ค ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศในการในการใช้งาน สามารถเติมแก๊สจากแก๊สกระป๋องยาวได้โดยตรง ง่ายต่อการใช้งาน